Komunikat RIO

Dodano: 2017-06-06

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przypomina o obowiązku uzyskania opinii Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, będącej podstawą obliczania podatku rolnego, stosownie do treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.). 


Z kolei art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1315) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę Rolniczą w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.

Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego wymagana jest opinia Izby wówczas, gdy organ stanowiący gminy zamierza obniżyć, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu