Struktura organizacyjna

Dodano: 2008-04-09

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością izb w zakresie zgodności z prawem sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 1999 roku w kraju funkcjonuje 16 izb, z których każda działa na obszarze jednego województwa. Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

 

Organem Izby jest:
Kolegium Izby - składające się z przewodniczącego, którym jest prezes Izby oraz członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów

Regionalną Izbą Obrachunkową kieruje prezes , którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Zastępcę prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby, spośród członków Kolegium Izby.

W Izbie działają składy orzekające złożone z 3 członków kolegium. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach.

W Izbach utworzono: 

 • Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,
 • Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,
 • Biuro Izby , zapewniające obsługę administracyjną.


Wydział kontroli gospodarki finansowej
Działalność kontrolna obejmuje: 

 • kontrole kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • kontrole problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
 • kontrole doraźne, podejmowane w razie potrzeby
 • kontrole sprawdzające – na zarządzenie prezesa.

 

Tryb postępowania kontrolnego określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.

Wydział informacji analiz i szkoleń

 • przygotowuje informacje przedkładane przez prezesa izby Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,
 • organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie przepisów prawa finansowego,
 • prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
 • przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej polityki finansowej w JST,
 • przygotowuje ramowy plan pracy oraz sprawozdanie z jego wykonania,
 • upowszechnia informacje wynikające ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.

 


W strukturze izby działa zespół zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu