Działalność informacyjna i szkoleniowa

Art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nakłada na izby obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej. Zgodnie z zapisem ustawy działalność ta prowadzona jest w zakresie objętym nadzorem i kontrolną izb. Działalność szkoleniowo-informacyjna r.i.o. obejmuje głownie: organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową JST oraz udzielania zamówień publicznych, informacje i doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa w tym zakresie oraz upowszechnianie informacji o wynikach działalności nadzorczej i kontrolnej izb.

Funkcja informacyjna realizowana jest za pośrednictwem działalności wydawniczej, udzielania pisemnych informacji i wyjaśnień, telefonicznych i bezpośrednich kontaktów z pracownikami samorządowymi oraz poprzez informacje zamieszczane na stronach internetowych Izby. W ramach tej działalności informacyjnej Izba przygotowuje i wydaje Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej na łamach, którego publikowane są informacje w zakresie zmian w przepisach prawa, analizy wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego, opracowania problemowe, opracowania wynikające z działalności nadzorczej i kontrolnej, interpretacje ministerstw, opinie i wyjaśnienia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzecznictwo NSA. Na przestrzeni 15-lat działalności Izby ukazały się 44 wydania Kwartalnika (do roku 2003 – wydawnictwo ukazywało się pod nazwą Biuletyn RIO). Za pośrednictwem strony internetowej Izby oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej publikowane są informacje dotyczące sprawozdań z działalności Izby, informacje dotyczącej bieżącej działalności, zmian w przepisach prawa, analizy z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego, opracowania wynikające z działalności nadzorczej i kontrolnej, interpretacje ministerstw, opinie i wyjaśnienia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzecznictwo NSA, a także informacje dotyczące organizowanych szkoleń. Strony internetowe Izby cieszą się coraz większym zainteresowaniem, tak ze strony osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą działalnością samorządu terytorialnego, jak i studentów oraz osób przygotowujących prace naukowe z zakresu działalności RIO bądź gospodarki finansowej JST.

Regionalne izby obrachunkowe, jako podmioty realizujące zadania publiczne, zobligowane są do udostępniania informacji publicznej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obowiązek ten jest realizowany poprzez publikacje w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.

Niezależnie od informacji udzielanej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej Izba opracowuje analizy, zestawienia danych oraz udostępnia zgromadzone informacje i dokumentację organom państwa i innym instytucjom (w tym m.in. Ministerstwu Finansów, MSWiA, MRiRW, GUS, NIK, FOŚiGW, NBP, Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, parlamentarzystom, wydawnictwom prasowym).

Działalność szkoleniowa realizowana jest na podstawie opracowywanego corocznie planu szkoleń. W szkoleniach organizowanych przez Izbę uczestniczą osoby reprezentujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego (w tym m.in.: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, członkowie zarządów powiatów i zarządu województwa, skarbnicy i służby finansowe jst, radni, pracownicy odpowiedzialni za procedurę udzielania zamówień publicznych, gospodarkę nieruchomościami, audytorzy wewnętrzni, pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, sekretarze jst, główni księgowi związków międzygminnych, kierownicy i księgowi instytucji kultury, kierownicy, księgowi i pracownicy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych). W realizacji szkoleń i konferencji Izba współpracuje z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju regionalnego, UOKiK, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, regionalnymi izbami obrachunkowymi, NSA, WSA w Gorzowie Wlkp., Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze, Sądem Okręgowym w Zielonej Górze, Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, uczelniami wyższymi, w tym z Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, Lubuskim Kuratorium Oświaty, Wojewodą Lubuskim, Sejmikiem Województwa Lubuskiego oraz Izbą Skarbową w Zielonej Górze. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą gospodarką finansową JST; takie jak: rachunkowość budżetowa, finanse publiczne, działalność pożytku publicznego
i wolontariat, podatki i opłaty lokalne, zagadnienia związane z nadzorem i kontrolą RIO, audyt i kontrola wewnętrzna w JST, a także: zamówienia publiczne, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gospodarka nieruchomościami.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu