Działalność opiniodawcza

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej działają składy orzekające, złożone z trzech członków Kolegium. Składy orzekające i przewodniczącego składu wyznacza prezes izby.

Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych ustawowo, dotyczących:
 • możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych ( opinia wydawana jest na wniosek organu wykonawczego j.s.t.);
 • możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
 • przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
 • przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu;
 • wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nie udzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium.

Do kompetencji składów orzekających należy również rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu j.s.t.) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami oraz rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach.

Do kategorii opinii należy zaliczyć także uprawnienie izb, wynikające z art. 10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - do sporządzenia raportu na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań.

Opinie składów orzekających podejmowane są w formie uchwał, od których służy odwołanie do kolegium izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Rozpatrzenie przez Kolegium izby, odwołania wniesionego w sprawach dotyczących: przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami; przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze; przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdań z wykonania budżetu winno nastąpić, zgodnie z przepisami art.19 ust 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

Wydanie przez skład orzekający izby, negatywnej opinii o projekcie budżetu j.s.t., nie wstrzymuje procedury uchwalenia budżetu, jednakże organ wykonawczy j.s.t. obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu, przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu j.s.t. wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty. O negatywnej opinii izby, wydanej w sprawie projektu budżetu j.s.t. prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu