Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

 

Skład:

Adriana Kamedulska - Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

Iwona Popiel – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

 


Obszar działania ww. osób pełniących funkcję Rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego Zastępców to województwo lubuskie.

Rzecznik i jego zastępcy są organami właściwymi do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wypełniania funkcji oskarżyciela w pierwszej instancji.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych rozpatruje sprawy w zakresie dotyczącym:

 1. jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z wyłączeniem osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa),
 2. realizacji budżetu wojewody,
 3. jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę,
 4. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 5. innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te jednostki,
 6. innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.
Wymogi dotyczące zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarte są w art. 93 i 94 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zawiadomienie składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny:
 1. kierownik jednostki sektora finansów publicznych,
 2. kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne,
 3. organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,
 4. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
 5. komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego,
 6. organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów publicznych,
 7. dysponent przekazujący środki publiczne jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych,
 8. organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych – zwany dalej „zawiadamiającym”. 

Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia.


Zawiadomienie zawiera co najmniej:
 1. datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego;
 2. określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa;
 3. wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych, przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat - określenie ich wysokości;
 4. informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.

 

Postępowanie przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych:

 

Postępowanie wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych - pełniący funkcję oskarżyciela, na podstawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Po otrzymaniu zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Na podstawie poczynionych ustaleń wszczyna postępowanie wyjaśniające, albo odmawia wszczęcia takiego postępowania. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego odnosi się do konkretnej osoby (ewentualnie do konkretnych osób). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscypliny składa wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, umarza postępowanie wyjaśniające lub je zawiesza. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego służy zażalenie.
Wniosek o ukaranie jest kierowany do regionalnej komisji orzekającej i dotyczy konkretnej osoby (ewentualnie konkretnych osób). Osoba, której dotyczy wniosek (obwiniony) i rzecznik dyscypliny są stronami postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed regionalną komisję orzekającą. Jeżeli wniosek o ukaranie spełnia kryteria formalne, sprawa jest rozpoznawana na rozprawie lub posiedzeniu. W wyniku rozpoznania sprawy na rozprawie komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie o umorzeniu postępowania.

 

Kary i skutki przypisania odpowiedzialności:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. kara pieniężna,
4. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie można wykonać, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata.

Konsekwencją przypisania odpowiedzialności jest obowiązek zwrotu, na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowanych kosztów postępowania a także wpisanie do rejestru osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

Podstawa prawna: ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.)

 

Kontakt:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra
ESP - skrytka ePUAP: /85hh6og1mq/skrytka
Adriana Kamedulska - Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

tel. (68) 329 19 05 

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu