Współpraca zagraniczna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze uczestniczy w międzynarodowej współpracy w ramach EURORAI – Europejska Organizacja Zrzeszająca Regionalne Instytucje Audytu Zewnętrznego Środków Publicznych (ang. European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions). Oficjalna strona Organizacji:  http:\\www.eurorai.org

 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze aktywnie uczestniczy, jako pomysłodawca i inicjator, w zapoczątkowanej w roku 2004 współpracy regionalnych izb obrachunkowych z niemieckimi trybunałami obrachunkowymi. W roku 2005 przedstawiciele RIO w Zielonej Górze uczestniczyli w dwóch konferencjach niemieckich trybunałów obrachunkowych i regionalnych izb obrachunkowych, które odbyły się: w dniach 17-20 kwietnia w Reichenov k. Berlina; w dniach 17-19 października w Kliczkowie (w konferencji uczestniczył m.in. dyrektor Sekretariatu Generalnego EURORAI – p Edgar Thinnes).
W ramach współpracy bilateralnej RIO Zielona Góra współpracuje z Landesrechnugshof (LRH) Brandenburg w Poczdamie. Współpraca ta prowadzona jest z zachowaniem postanowień podpisanej – przy akceptacji MSWiA - w dniu 15 grudnia 2005r. przez Prezesa Izby – Andrzeja Skibińskiego i Prezydent LRH Brandenburg – Giselę von der Aue - Deklaracji Współpracy, dokumentu określającego ramy i charakter współdziałania pomiędzy stronami polska i niemiecką. W Deklaracji postanowiono, że współpraca obejmować będzie: wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań i kompetencji dotyczącej kontroli nad gospodarką finansową, partnerstwo i współpracę w realizacji projektów i przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, wymianę doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także współdziałanie i wymianę doświadczeń w ramach EURORAI. W ramach współpracy Strony zobowiązały się na bieżąco wymieniać informacje i opracowania w sprawach dotyczących wspólnych zainteresowań oraz uczestniczyć w organizowanych przez Strony Deklaracji seminariach i konferencjach. W dokumencie podkreślono ponadto, że współdziałanie Stron wpisuje się w ramy wielostronnej współpracy pomiędzy KR RIO i Trybunałami Obrachunkowymi Landów Przygranicznych, stanowiąc jednocześnie jej bilateralna kontynuację na poziomie transgranicznej współpracy regionów i instytucji. Deklaracja sporządzona została w dwóch polskicj i dwóch niemieckich jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym polski i jednym niemieckim dla każdej ze Stron.
Podpisanie

Podpisanie Deklaracji Współpracy Miedyz RIO a LRH

W dniach 29-30 maja 2008r. w Państwowej Wyższej Szkole w Sulechowie k. Zielonej Góry odbyło II Lubuskie Forum   Samorządowe, którego współorganizatorem była Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. Konferencja stanowiła jeden z elementów obchodów 15-lecia działalności regionalnych izb obrachunkowych. Zaproszenie do udziału w Forum i wizyty w Zielonej Górze przyjęli przedstawiciele Trybunałów Obrachunkowych Landu Saksonia i Landu Brandenburgia (p. Thomas Apelt – Prezydent LRH Brandenburg w Poczdamie oraz p. Franz Josef Heigl – Prezydent Sächsiser Rechnungshof w Lipsku), jak również p. Gisela von der Aue – Senatorin für Justic M. Berlin (do roku 2007 – Prezydent LRH Brandenburg). Z uwagi na obowiązki służbowe z zaproszenie nie skorzystał p. Manfred Scherer – Prezydent Thüringer Rechnungshof.  

W dniu 30 maja 2008r. w siedzibie RIO Zielona Góra odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu zasad i formuły kontynuacji współpracy pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi a niemieckimi trybunałami obrachunkowymi. W trakcie spotkania omówiono współpracę w ramach EURORAI, jak również podsumowano dotychczasową współpracę bilateralną pomiędzy Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi a niemieckimi Trybunałami Obrachunkowymi. Podjęto ponadto następujące ustalenia dotyczące dalszej współpracy:
- współpraca w dalszym ciągu obejmować będzie wymianę doświadczeń i informacji w zakresie realizowanej przez strony działalności kontrolnej, jak również partnerstwo i współdziałanie w realizacji projektów i przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym (w tym skierowanych do państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej);
- określono ramy i zasady kontynuacji wymiany pracowników w ramach kontaktów bilateralnych pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi i trybunałami obrachunkowymi w Niemczech;
- zadeklarowano dalszą współpracę i udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach EURORAI;
- omówiono zasady wznowienia i kontynuacji współpracy pomiędzy RIO Zielona Góra i LRH Brandenburg w Poczdamie w myśl postanowień deklaracji o współpracy z dnia 15 grudnia 2005r.;
- przedstawiono ramy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i walki z korupcją (w kontekście realizacji inwestycji związanych z przygotowaniem EURO 2012; procedura udzielania zamówień publicznych, realizacja zadań inwestycyjnych – drogi publiczne, obiekty użyteczności publicznej, etc…);
- potwierdzono organizację warsztatów dla inspektorów kontroli nt. „Prawo zamówień publicznych” (Kraków, wrzesień 2008r.);- potwierdzono udział przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych we Wspólnej Konferencji Trybunałów Obrachunkowych wschodnich landów i M. Berlin i prezesów regionalnych izba obrachunkowych, która odbędzie się w Budziszynie (Saksonia) w dniach 12-14 października 2008r.;
- przedstawiono działania podjęte przez stronę niemiecką w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (wnioskodawca: Sächsiser Rechnungshof; partner ze strony polskiej: RIO Łódź, RIO Zielona Góra, RIO Szczecin, RIO Katowice, RIO Kraków, RIO Poznań, RIO Opole).

 

W latach 2003 i 2004 z inicjatywy RIO Zielona Góra podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy z Rachunkową Połata Ukrainy i Rachunkową Połatą Krymu. W roku 2004 z wizyta roboczą przebywali w Zielonej Górze przedstawiciele Rachunkowej Połaty Autonomicznej Republiki Krymu. Aktualnie współpraca z parterami ukraińskimi kontynuowana i koordynowana jest głownie przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Krakowie.  

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu